Strona główna
  Zobacz przykład
  Cennik
  Regulamin
  Zaprojektuj swoje www
  Kontakt

Logowanie:

użytkownik:

hasło:

§1
Postanowienia ogólne
 1. Usługi internetowe w ramach systemu Kreator świadczone są na podstawie uzyskanej licencji przez firmę: ARPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), ul. Mączna 2/8, zwaną dalej w treści regulaminu: Operatorem. Operator może powierzyć wykonywanie usług innym podmiotom.
 2. Z usług systemu Kreator korzystać może każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa w dalszej części regulaminu zwana Użytkownikiem.
 3. Zarówno Operator jak i Użytkownik zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa polskiego.
 4. Rejestracja konta w systemie Kreator jest jednoznaczna z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę wciągnięcie opisanych w nim warunków do łączącej go z Operatorem umowy.
§2
Zasady użytkowania systemu dmf.pl
 1. Każda z oferowanych przez system Kreator usług aktywowana jest samodzielnie przez Użytkownika, poprzez interfejs znajdujący się na stronach WWW. Aktywacja taka następuje automatycznie, natychmiast po dopełnieniu niezbędnych czynności administracyjnych przez Użytkownika.
 2. Pierwszych 10 dni to bezpłatny okres testowy danej usługi, przy czym okres ten liczony jest dla każdej usługi niezależnie, począwszy od momentu jej aktywacji. W okresie opisanym powyżej Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jako odstąpienie od umowy poczytuje się również brak zapłaty za usługę po okresie opisanym w pkt. 3 poniżej. Dokonując akceptacji Regulaminu Użytkownik potwierdza, iż został o prawie do odstąpienia od umowy powiadomiony i pouczony o sposobie dokonania takiej czynności.
 3. Po okresie opisanym powyżej (10 dni) usługa jest albo przedłużana o długość opłaconego okresu abonamentowego liczoną od momentu aktywacji usługi, bądź w razie nie otrzymania przez Operatora potwierdzenia dokonania opłaty, automatycznie blokowana. Blokowanie usługi następuje na okres 7 dni. Jeżeli Operator otrzyma w tym czasie potwierdzenie dokonania zapłaty za usługę odblokowuje do niej dostęp oraz przedłuża abonament o długość opłaconego okresu abonamentowego (liczoną od momentu aktywacji usługi). Brak potwierdzenia uznaje się za odstąpienie od umowy. W takim wypadku następuje fizyczne usunięcie wszystkich danych z nią związanych.
 4. Wraz z upływem opłaconego okresu abonamentowego dla danej usługi, usługa zmienia status na nieopłacony. W takim wypadku usługę traktuje się ponownie jak usługę w okresie testowym (10 dni) Operator informuje Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz poprzez stosowny komunikat umieszczany w panelu administracyjnym konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce kontynuować korzystanie z usługi oraz chce zachować ciągłość funkcjonowania usługi winien dokonać przedłużenia okresu abonamentowego o kolejny okres poprzez wniesienie opłaty abonamentowej. Jeżeli do ostatniego dnia okresu testowego Operator nie otrzyma zapłaty, usługa jest blokowana na 7 dni. W wypadku, gdy Operator otrzyma potwierdzenie wpłaty następuje odblokowanie dostępu do usługi i przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego, licząc od dnia wygaśnięcia poprzedniego okresu abonamentowego. Brak potwierdzenia uznaje się za odstąpienie od umowy. W takim wypadku następuje fizyczne usunięcie wszystkich danych z nią związanych.
 5. Wygaśnięcie abonamentu dla danej usługi, odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z jakichkolwiek przyczyn, oznacza wygaśnięcie umów dotyczących wszystkich usług z nią związanych (np. aliasy do kont e-mail, konta e-mail w serwisie wirtualnym, aliasy WWW etc), niezależnie od długości opłaconego za nie abonamentu.
 6. Z chwilą wygaśnięcia opłaconego abonamentu na usługę nadrzędną, np. płatna domena adresowa (odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn), Operator z powodów technicznych, nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania wszystkich usług podrzędnych (np. serwerów WWW w danej domenie adresowej) i zostaje z takiego obowiązku zwolniony, nawet jeśli trwa za te usługi opłacony okres abonamentowy. W przypadku aktywowania kont poczty elektronicznej w płatnej domenie adresowej Użytkownika, Operator gwarantuje utrzymywanie takich kont tylko w okresie utrzymywania domeny Użytkownika na serwerach administrowanych przez Operatora
 7. Konto Użytkownika może zostać fizycznie usunięte z systemu, jeśli przez okres 90 dni od momentu rejestracji Użytkownika w systemie Kreator nie zdecyduje się na korzystanie z którejkolwiek z usług sieci. Usunięcie konta nie uniemożliwi korzystania z usług systemu Kreator, wymagać będzie jednak ponownej rejestracji nowego konta.
§3
Prawa Użytkownika
 1. W czasie trwania okresu testowego Użytkownik ma prawo do pełnego, w żaden sposób nie limitowanego korzystania z wybranej usługi, z wyjątkiem usług: międzynarodowe certyfikaty SSL oraz usług rejestracji domen adresowych, a także usług świadczonych przez Operatora w imieniu firm trzecich. Wymienione usługi nie są objęte okresem testowym.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do uczestniczenia we wszelkich promocjach ogłaszanych na stronach systemu Kreator (www.dmf.pl) na zasadach w nich określonych.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Operatora warunków niniejszej umowy. Przysługuje mu również w tym przypadku prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy w przypadku uznania złożonej reklamacji przez Operatora.
§4
Zobowiązania Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz do uiszczania opłat za usługi, w wysokości określonej w Cenniku Usług.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat abonamentowych zgodnie z warunkami obowiązującymi w systemie Kreator.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas procesu rejestracji oraz do niezwłocznego wprowadzenia do bazy danych systemu Kreator wszelkich zmian dotyczących fakturowania, a w szczególności: nazwy firmy, adresu firmy, adresu do korespondencji, aktualnego adresu e-mail, NIP, zaprzestania działalności itp.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania na wykorzystywanych przez siebie za pomocą Systemu stronach www treści, których umieszczenie mogłoby stanowić przestępstwo lub naruszyć w jakikolwiek sposób dobra osobiste osób trzecich. Zabrania się umieszczania na stronach materiałów o charakterze erotycznym lub dyskryminującym jakiekolwiek osoby, w szczególności ze względu na rasę, płeć, wyznanie itp. Materiały takie będą usuwane przez Operatora bez odrębnego wezwania. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania systemu Kreator. W szczególności dotycz to łamania tzw. Netykiety (reguł korzystania z sieci INTERNET), działania na szkodę Operatora lub wykorzystywania usług do celów niezgodnych z polskim prawem. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej.
 5. Zabronione jest także umieszczanie serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora. Operator rezerwuje sobie prawo do interwencji w takich sytuacjach, a w przypadkach szczególnych, do usunięcia danych bez uprzedniego powiadamiania o tym Użytkownika.
§5
Prawa Operatora
 1. Operator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia ciągłości dostępu do zablokowanej usługi oraz danych z nią związanych.
 2. Operator jest zwolniony z obowiązku zapewnienia ciągłości funkcjonowania usług podrzędnych z chwilą wygaśnięcia opłaconego abonamentu na usługę nadrzędną. Zaistnienie takiej sytuacji nie pociąga to za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu za usługi podrzędne.
 3. W wypadku zarejestrowania usługi przez Użytkownika, który już raz został usunięty z systemu na skutek nie wniesienia opłaty abonamentowej lub też łamania niniejszego regulaminu Operator ma prawo do zablokowania usługi przed upływem 10 dni.
 4. Operator zaprzestaje świadczenia usług po upływie 10 dni od rejestracji konta w przypadku nie uiszczenia opłaty za zamówione usługi w terminie. Zaprzestanie świadczenia usług następuje również po upływie opłaconego okresu abonamentowego, o ile nie dokonano wpłaty na kolejny okres, zgodnie z zasadami opisanymi w §2.
 5. W przypadku wpisania przez Użytkownika nieprawidłowych danych w procesie rejestracji Operator ma prawo skasować takie konto przed upływem 10 dni okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej.
 6. Operator zastrzega sobie również prawo do czasowego wyłączenia lub zaprzestania świadczenia usługi w szczególności z przyczyn technicznych lub konieczności konserwacji urządzeń. O okolicznościach takich Operator będzie w miarę możliwości informować Użytkowników z wyprzedzeniem.
§6
Zobowiązania Operatora
 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz do:
  1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy, chyba że co innego wynika wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu.
  2. wcześniejszego poinformowania Użytkowników o konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług,
  3. przedłużenia okresu abonamentowego o miesiąc za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 48 godzin, jeśli przerwa w ciągłości usług powstała z winy Operatora wyniesie więcej niż 48 godz.
§7
Rozliczenia finansowe
 1. Użytkownik dokonuje opłat za usługi świadczone przez Operatora zgodnie z Cennikiem systemu Kreator i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Stosownie do postanowień zawartych w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez umieszczania podpisu z jego strony.
 3. Abonent zobowiązany jest do prawidłowego dokonania zapłaty przez co należy rozumieć dokonanie opłaty na konto bankowe wskazane na stronach systemu Kreator (www.dmf.pl) i umieszczenie na blankiecie wpłaty identyfikatora oraz adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym. Nieprawidłowo wypełniony blankiet może skutkować konsekwencjami podanymi w §5, dotyczącym przekroczenia terminu płatności. Numer konta bankowego w mBank: 04 1140 2004 0000 3002 3480 2371
 4. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za zamówioną usługę, Operator wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty i przesyła ją pocztą do Użytkownika.
 5. Okresy abonamentowe określone w Cenniku usług są niezmienne, w związku z czym nie przewiduje się możliwości wniesienia opłaty za okres krótszy niż określona przy aktywacji długość okresu abonamentu na wybraną usługę.
 6. Umowa jest umową najmu przestrzeni dyskowej i zawarta jest na czas określony. W okresie obowiązywania umowa może zostać wypowiedziana jedynie z ważnych przyczyn. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika bez ważnych przyczyn, przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.
 7. Wszelki obniżki lub podwyżki cen za usługi internetowe świadczone w ramach systemu Kreator nie dotyczą Użytkowników którzy dokonali opłaty abonamentowej za wybrany okres do końca trwania tego okresu.
 8. O ile nie podano inaczej, ceny zawarte w Cenniku usług są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny dla Użytkowników będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej, kalkulowane są zawsze w wysokości brutto.
§8
Zastrzeżenie wyłączenia odpowiedzialności
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie (w szczególności banki, poczta, operatorzy domen, itp.)
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia usług nie zawinione przez Operatora,
  2. nieprawidłowego użytkowania usług lub braku ciągłości świadczenia usług wynikłych z winy Użytkownika lub innych podmiotów za które Operator nie odpowiada,,
  3. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta Użytkownika,
  4. nie dotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez użytkownika,
  5. działania czynników, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, nadrzędnej sieci szkieletowej, sprzętu lub oprogramowania w sieci TPSA lub innych operatorów, awarii łączy między operatorskich).
  6. działanie siły wyższej, w tym w szczególności kataklizmów (np. powódź, huragan, działania wojenne itp.),
 3. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usług dodatkowych zależnych od firm trzecich, jak np. powiadamianie o nowej poczcie via SMS, a także zastrzega sobie możliwość zmian zasad funkcjonowania usług tego typu bez informowania o tym użytkowników.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z blokady oraz usunięcia danych związanych z nieopłaconą usługą lub danych usuniętych z powodu naruszenia zasad Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora ograniczona zawsze jest do wartości świadczonej usługi.
§9
Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik (będący osobą fizyczną) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika.
 2. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Usług systemu Kreator i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla miasta Poznania.
 5. Opłata abonamentowa obejmuje tylko i wyłącznie korzystanie z zarejestrowanej usługi. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu komutowanego bądź jakiegokolwiek innego do sieci Internet, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont (modemy, komputer), a także zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu indywidualnego serwisu WWW Użytkownika lub konfiguracji oprogramowania u Użytkownika.